Σχετικά με το έργο

Η ανάγκη

Η ανάγκη της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για πιο εξειδικευμένο και δημιουργικό εργατικό δυναμικό, σε συνδυασμό με την ανάγκη αύξησης των ποσοστών απασχόλησης των νέων, είναι στην πρώτη γραμμή της χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η αύξηση των επιπέδων της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και η διαμόρφωση εκπαιδευμένων και πρωτοπόρων επαγγελματιών με διαφορετική και οραματική σκέψη είναι μεταξύ των στόχων της προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγκάρσιες δεξιότητες που απαιτούνται για τους «εργαζομένους 2020» περιλαμβάνουν το αίσθημα της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, την ικανότητα μετατροπής ιδεών σε πράξη, τη δυνατότητα αξιολόγησης των ίδιων ικανοτήτων και ταλέντων και το αντανακλαστικό αξιοποίησης ευκαιρίων που παρουσιάζονται.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αναφέρεται σε υπηρεσίες που έχουν στόχο να διευκολύνουν τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και σε οποιοδήποτε σημείο της ζωή τους, να κάνουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και να διαχειρίζονται την καριέρα τους. «Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθούν τους ανθρώπους να αναλογιστούν τις φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα, τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Τους βοηθά να κατανοήσουν τους κανόνες της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης, συνδέοντας τους με όσα γνωρίζουν για τους ίδιους.». (Ανάλυση της Πολιτικής για την Παιδεία, ΟΟΣΑ 2003).

Βασικό στόχος του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε ανθρώπου. Η εκπαιδευτική καθοδήγηση – ως προς την επιλογή των σπουδών και ο επαγγελματικός προσανατολισμός – ως προς την επιλογή του επαγγελματικού τομέα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, βελτιώνοντας την αυτοεπίγνωση, την αυτοανάπτυξη και την απασχολησιμότητα των νέων.

Η παρούσα κατάσταση

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) παρέχουν ήδη σειρά συναφών υπηρεσιών αλλά επικεντρώνονται κυρίως στις περιόδους εισόδου και εξόδου των φοιτητών προς και από το Πανεπιστήμιο. Απαιτείται πλέον μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση: πιο εξατομικευμένη και συστηματική καθοδήγηση και ατομική υποστήριξη σε συνδυασμό με εργαστήρια και ομάδικες συνεδρίες, προσαρμοσμένα όχι μόνο στο προφίλ, τις ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε φοιτητή, αλλά και στις ανάγκες του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού και πολιτισμικού συστήματος. Η μετάβαση από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας θα είναι πιο αποτελεσματική, αν οι μαθητές φτάσουν στο στάδιο της αποφοίτησης με μεγαλύτερη επίγνωση των πραγματικών τους ικανοτήτων, προσδοκιών και μελλοντικών σχεδίων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν λίγα στοιχεία στην Ευρώπη για διεπιστημονικά προγράμματα που καλύπτουν το σύνολο του κύκλου σπουδών, ικανά να εφοδιάσουν τους φοιτητές με αυτογνωσία, αυτοανάπτυξη και δεξιότητες διαχείρισης της καριέρας τους.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό έργο ICARD αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης που απευθύνεται στους Πανεπιστημιακούς φοιτητές ατομικά, καλύπτοντας τη συνολική διαδρομή από την είσοδο μέχρι την έξοδο από το Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του προγράμματος βασίζεται σε προηγούμενη βέλτιστη πρακτική εταίρου της κοινοπραξίας του έργου, του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Queensland (Queensland University of Technology / QLD QUT) στην Αυστραλία.

Τα τελευταία χρόνια, το QLD QUT έχει αναπτύξει και εισαγάγει ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ως καινοτόμο μέθοδο εισαγωγής του επαγγελματικού προσανατολισμού στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε 3 βασικούς τομείς και αποτελείται από ένα σύνολο 30 επιμέρους μαθημάτων γενικού, κατά το μεγαλύτερο μέρος, περιεχομένου, που εφαρμόζεται σε όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου.

Το έργο στοχεύει στη λεπτομερή εξέταση της παρούσας κατάστασης στην Ευρώπη, μεταφέροντας και προσαρμόζοντας το υπάρχον υλικό και δοκιμάζοντάς το σε τέσσερις χώρες.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου στο "Αποτελέσματα"