Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού έργου ICARD περιγράφονται παρακάτω

Αποτελέσματα

  • Συλλογή και ανάλυση των υφιστάμενων σχετικών προγραμμάτων, διδακτικού υλικού ή πρακτικών μεταξύ των ΑΕΙ που προωθούν την αυτογνωσία, την προσωπική ανάπτυξη και τη διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των Πανεπιστημιακών φοιτητών
  • Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ενός εγκάρσιου προγράμματος εκμάθησης με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής αφύπνισης και των δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας των Πανεπιστημιακών φοιτητών, το οποίο αποτελείται από ενότητες, εκπαιδευτικό υλικό, και εργαλεία αξιολόγησης
  • Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης
  • Προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την υιοθέτηση του προγράμματος από περισσότερα πανεπιστήμια
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για πιο συνειδητοποιημένο και εξειδικευμένο νεανικό εργατικό δυναμικό

Πνευματικά Προϊόντα (σχετίζονται άμεσα με τα αποτελέσματα)

O2
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ECDP)
O3
Εκπαιδευτικό υλικό σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά , Ολλανδικά, Ρουμανικά)
O5
Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την υιοθέτηση του ECDP

Promo material